امروز شنبه 29 اردیبهشت 1403

مدیران

آقای مهندس وحید دارابی

سمت : مدیرعامل

تلفن تماس : 33467030 (041) داخلی 1111      

نمابر : 33467020 (041)

پست الکترونیک : info@yaghutgroup.com

آقاي مهندس امير رسولي

سمت: مدير كارخانه

تلفن تماس: 33467030 (041) داخلي 2244

نمابر: 33467020 (041)

پست الكترونيك: yaghutgroup.tabriz@gmail.com