امروز جمعه 24 آبان 1398

مدیران

آقای مهندس خميري كار

سمت : مدیرعامل

تلفن تماس : 33467030 (041) داخلی 1111      

نمابر : 33467020 (041)

پست الکترونیک : khamirikar@yaghutgroup.com

آقاي مهندس جنگجوي

سمت: مدير كارخانه

تلفن تماس: 33467030 (041) داخلي 2244

همراه: 09143416237

نمابر: 33467020 (041)

پست الكترونيك: jangjouy@yaghutgroup.com