امروز دو شنبه 11 مرداد 1400

مدیران

آقای وحيد دارابي

سمت : مدیرعامل

تلفن تماس : 33467030 (041) داخلی 1111      

نمابر : 33467020 (041)

همراه: 09122622670

پست الکترونیک : V.Darabi@yaghutgroup.com

آقاي يوسف نژادي

سمت: مدير كارخانه

تلفن تماس: 33467030 (041) داخلي 2244

همراه: 09144094115

نمابر: 33467020 (041)

پست الكترونيك: Y.Nezhadi@yaghutgroup.com